REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA „Rockowa Noc 2022”

 1. Wszystkie osoby obecne na terenie wydarzenia są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
  i przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Nie mają prawa wstępu na teren wydarzenia:
 3. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 4. osoby wnoszące środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty,
 5. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 6. Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
 7. Każda osoba stwarzająca zagrożenie i/lub zakłócająca spokój zostanie usunięta z terenu wydarzenia przez służby porządkowe
  i niezwłocznie przekazana policji.
 8. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w wydarzeniu tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Na wydarzeniu obowiązuje zakaz profesjonalnej rejestracji obrazu i dźwięku, poza akredytowanymi przedstawicielami mediów.
 10. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji,  promocji oraz reklamy wydarzenia, także  w przyszłych latach.
 11. Wydarzenie może być rejestrowane dowolną techniką przez Organizatora bądź osoby upoważnione. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w trakcie transmisji bądź retransmisji z wydarzenia w dowolnym czasie i miejscu. Organizator może utrwalić i rozpowszechniać przebieg wydarzenia zarówno w formie audiowizualnej, jaki i wizualnej dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy wydarzenia, jak i samego Organizatora. W związku z tym wizerunek uczestników wydarzenia, stanowiący element większej całości, może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla wyżej określonych celów na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15-21 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia wydarzenia przez Organizatora.
 15. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją i spełnieniem postanowień niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 16. Organizatorem wydarzenia jest Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24 35-025 Rzeszów, telefon: 17 8538004; e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Regulamin wydarzenia jest dostępny:

 • w siedzibie Organizatora: Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, Rzeszów,
 • na stronie estrada.rzeszow.pl